گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۸۲ وانویس به گيلکي


دؤجئه وانیویس

مصطفی رحيمپۊر

مصطفی رحیم پۊر سیاهکلی (۱۵۱۲ گيلکي) شاعر ؤ خؤنده‌کس ؤ بازیگر ؤ آهنگ‌چاکۊن هیسه. مصطفی رحيم‌پۊر سالˇ ۱۵۱۲، بیدرۊن رستاقˇ مئن ىته مذهبي گۊدˇ مئن دۊنىا بۊمه. وي پئر خۊ سرؤنه مئن ىته جه مۊسيقيدؤنؤن ؤ خؤنده‌کسؤن ؤ قاري ؤ اهلˇ بیتˇ تعزیه‌دار بۊ. مصطفی رحیم‌پۊر جه هف سالگی مرثیه‌خؤنی‌ئه سرأگیت ؤ تعزیه مجلسؤنˇ مئن شرکت گۊد. گۊت: «دۊس دأشتم هرچی خؤننه بیامۊجم.» کم‌کمئه گۊشه ؤ ردیف ؤ آواؤنˇ همرأ آشنا وکت ؤ شئر گۊتنه هۊ زماتˇ مئن سرأگیت ؤ 19 سالگی مئن ده رسمن «درازˇ شئر»، «قصیده»، «غزل»، «چارته‌ای» ؤ ترانه ؤ .. گۊت. مصطفی رحیم‌پۊر خۊ اوولی درازˇ شئرهٰ، «قاصدی» نؤمی، خۊ آمۊتن‌کسی اوولی سالˇ مئن 1531ˇ مئن بگۊت. یه سال بأزؤن بۊشؤ ایجباری ؤ دۊ سالˇ پسی هنده آمۊتن‌کسیه پیأگیت ؤ دۊمرته شئر بگۊت ؤ ترانه ؤ آهنگ چاگۊت. برزیگری خئلی وه‌ره وأس ؤ هین وأسر خۊ بی‌کاری زمتؤنˇ مئن برزیگری گۊت. مصطفی رحیم‌پۊر ایسه بازنشسته هیسه ؤ سیاکلˇ مئن ساکنه ؤ خۊ هؤنری ؤ برزیگری کارؤنه مشغۊله. مصطفی رحیم‌پۊره ویشتر «کل شریف»ˇ «درازˇ شئر»ˇ سر (مؤخۊسˇ درازˇ شئر) شنأسنن ؤ هۊ شئرˇ سر به «کل شریف» نؤمی وکت. وی سال 1546 ای درازˇ شئرهٰ بگۊت گه 380ته بیت دأشت ؤ اۊ زمتˇ دیهاتˇ مردومˇ زیۊیشه خۊرؤم نۊشؤن بدأ. «کل شریف» اۊ مردۊمˇ داستان هیسه گه ظلم ؤ ستمˇ بۊن فلاکتˇ همرأ زیونن. رحیم‌پۊر «کل شریف»ˇ زوؤنˇ همرأ ای زرخ حقیقتؤنه گۊنه تا اۊشؤن دستˇ آخر به ای نتیجه برسن گه وأ ویریسن ؤ ستمگرˇ حققه بنأن وی دس...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: شمبه، ۱۵۹۰ ديلمي، شرير ما ۹ (۱۳ ژانویه سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:شرير ما ۹ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

آدؤنيس، يۊنانˇ اۊسطۊره'نˇ ميئن، زيويشرˇ نماد ؤ اۊنˇ سالانه زيويشˇ تجديد ايسه.

کاسپي زوؤنؤن


باخي زوانؤنˇ همرأ بۊخؤنين
凡人修仙之仙界篇元尊圣墟汉乡一念永恒剑来