گيلکي ويکيپدياٰ خۊش بۊماين

رها دانشنامه‌اي گه همه تؤنن اۊنه دچین وچین بکۊنن.
۵٬۶۵۴ ته گيلکي وانويس


دؤجئه وانیویس

گیک

گیک (اینگیلیسی مئن: Geek) یکجور اصطلاحه کی آدمˇ عجیبˇ غریب و اوشؤنیه گونن کی خلافˇ آؤˇ جریان سینه‌آؤ کؤنن و چن جور معنی دئنه: گاگلف «یکته مؤتخصص کی خو تخصصه خوش دأنه» و یا «کسی کی یکته بازی و سرگرمی‌ئه بدجوری خوش دأنه» و امما اینˇ ویشتری کاراکشئن ای معنی مئنه کی «یکته آدمˇ عجیب و غریب و خوش‌ندأشتنی، مخصوصن او آدمی کی زیادی رؤشنفکر به‌نظر أنه».

بسچی‌ گیک هنی منفی نیه. گیک کسی ایسه کی بیدینˇ کینه یا دوشمندی یا اینکه بخأی خودشه پیلتر نشان بده، خوشˇ سر حساب واکؤنه. ایتؤ اگه نیگا بکونیم گیک یکجور آدمه دلالت کؤنه کی «یک چی یا یک مَسمَکیه (کی مأمولن رؤشنفکری یا مراغ‌أوره) خالی خو خاطرˇ واسی خوش دأنه و پئی گینه». ای کلمه اینگیلیسی محللی زوانˇ جی هنه کی اؤره گیک (geek) و گئک (geck)، احمق و یالانچی معنی دئنه؛ قدیمˇ آلمانی مئن گئک (geck) بمأ. گئکˇ بون و ریشه هنوز نی هؤلندی مئن بمؤنسه، گئک (gek) بنه: تور.

میلادی هیجدهؤمی قرنˇ مئن، اؤتریش-مجارستانˇ امپراتوری مئن، گئکؤن یه پاره سیرکؤنˇ مئن دلقک‌بازی فیچئن. یه پاره نی گونن گیک در اصل یک جور مخففه کی General Electrical Engineering Knowledge جی بمأ کی آمریکا دریایی نیرو شی بو. گیکˇ معنی زماتˇ دوارˇ مئن عوضأبؤ و دئه الؤن یکته قایمˇ معنی ندأنه. یکته دئه اصطلاح دأنیم: نئرد کی ایسکالئی گیکه وامؤنه امما ای دوته کسؤنˇ همره تؤفیر دأنن. امه چن جور گیک دأنیم: گیکˇ علمی، گیکˇ ریاضی، گیکˇ کامپیوتر، گیکˇ تاریخ و گیکˇ بازی...دۊمباله

جرگه'ن

ايمرۊ

ايمرۊ: شمبه، ۱۵۹۱ ديلمي، اسفندار ما ۱۳ (۲۱ جۊلاى سال ۲۰۱۸)

Wikipedia:اسفندار ما ۱۳ دؤجئه تفاقؤن

دؤجئه تاتايي

ماهی دودی، ایته فرایندی ایسه كه جی خاطر پوختن، مزه دارا گودن و نگه داشتن طولانی مدت مایی یا سایر مواد غذایی صورت گیره.

کاسپي زوؤنؤن


باخي زوانؤنˇ همرأ بۊخؤنين
天影汉乡剑来诡秘之主阁里阅读笔下之趣顶点顶点小说新顶点小说sodu小说吧小说阅读网笔下文学乡村小说博客文学快眼看书快眼看书迷飞剑问道小说俺去读元尊汉乡凡人修仙之仙界篇汉乡一念永恒